Nákupní košík
Košík 
 
 
FN® PRIMER SILICATE, 5KG
Skladem

FN® PRIMER SILICATE, 5KG

Silikátový základní penetrační nátěr pro použití v exteriéru i interiéru pro příliš savé podklady. Používá se pod silikátové barvy nebo přímo pod nátěry FN NANO® . Celý popis

 
519 Kč429 Kč bez DPH
 
 
 
 
  • základní penetrační nátěr do interiéru i exteriéru
  • sjednocuje různou nasákavost podkladu
  • zpevňuje minerální podklad
  • používá se jako ředidlo do silikátových nátěrových hmot
  • součást funkčního fotokatalytického nátěrového systému zajišťujícího aktivní samočištění povrchu, odolnost vůči mikroorganismům, dokonalou ochranu podkladu proti UV záření a účinné čištění vzduchu

vydatnost: 6 – 25 m2 z 1 kg koncentrátu v jedné vrstvě

Použití: jako základní nátěr pod silikátové nátěrové hmoty FN® SENSITIVE SILICATE nebo FN® PAINT SILICATE a příp. jako jejich ředidlo. Používá se pro úpravu a zpevnění minerálních podkladů – vyzrálých vápenných, vápenocementových a cementových omítek, štuků, betonu, starých očištěných minerálních nátěrů, cihel, pískovce, stavebního kamene apod. Odstín: bezbarvý až mléčně zakalený. Podklad: čistý, pevný, nosný, vyzrálý, soudržný, drsný, suchý, bez uvolňujících se částic, spečených vrstev a nesoudržných částí, zbavený prachu, mastnot, bednících olejů, starých nátěrů, výkvětů. Nesmí být hydrofobizovaný ani biologicky napadený. Nelze aplikovat na podklady obsahující sádru, nezkarbonatované vápno, výkvěty vodorozpustných solí (sírany, dusičnany, chloridy), fasádní akrylátové, silikonové a polyvinylacetátové nátěry, barvy na bázi křídy, lakované podklady, plasty, dřevo, kovy a vodou namáhané (vodorovné) a vlhké plochy. Aplikační teplota (přípravku, prostředí a podkladu): při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci se musí pohybovat v rozmezí +5 až +25 °C. Nátěry se nesmí provádět na prudkém slunci. Nanášení: štětkou, štětcem. Aplikace je možná i malířskými válečky, ale je nutné počítat s odstřikem od válečku. Ředění: 1:1 s čistou vodou nebo 1:1:1 s vodou a barvou FN® PAINT SILICATE (pro nátěry v exteriéru) či FN® SENSITIVE SILICATE (pro nátěry v interiéru). Vydatnost: 6 – 25 m2 z 1 kg koncentrátu. Vydatnost se liší v závislosti na savosti a struktuře podkladu a tloušťce nanesené vrstvy. Přesnou vydatnost pro konkrétní podklad stanovte na zkušební ploše. Aplikační postup: 1) před aplikací je nutné zakrýt všechny skleněné, keramické a lakované povrchy, přírodní kameny, kovové a dřevěné rámy oken a dveří, protože silikátová penetrace je může poleptat a stopy po ní jsou, zejména na skle, prakticky neodstranitelné. 2) přípravek se naředí a promíchá. 3) provede se aplikace v jedné vrstvě. Pozor na přepenetrování a nedokonalé rozetření, stopy po stečení penetrace jsou patrné i po přetření barvou. 4)všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Doba zasychání: 6 – 24 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti. Přetíratelnost: po 12 – 24 hodinách. Před aplikací se doporučuje přečtení podrobnějších informací uvedených v technickém listu výrobku. Bezpečnost: obsahuje draselné vodní sklo. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při nanášení a schnutí v interiéru důkladně větrejte. První pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při požití vypláchněte ústa vodou. Při obtížích vyhledejte lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Likvidace odpadů: Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. VOC: ≤0,5 hm. %. Mezní hodnota VOC kat. A (h) VŘNH: 30 g/l. Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití: ≤5 g/l. Hustota: 1,0 g/cm3. Skladování: v suchu, při +3 až +25 °C, nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Datum spotřeby: v původním neotevřeném balení do data uvedeného na obalu (EXP.).

 
 

Podobné produkty

 
FN® PAINT SILICATE, 5KG
Skladem

FN® PAINT SILICATE, 5KG

906
749 Kč bez DPH
 
 
FN® SENSITIVE SILICATE, 5KG
Skladem

FN® SENSITIVE SILICATE, 5KG

471
389 Kč bez DPH
 
 
FN® PRIMER ACRYLIC, 5KG
Skladem

FN® PRIMER ACRYLIC, 5KG

277
229 Kč bez DPH
 
 
FN® PAINT ACRYLIC, 5KG
Skladem

FN® PAINT ACRYLIC, 5KG

531
439 Kč bez DPH
 
 
FN® PAINT ACRYLIC, 20KG
Skladem

FN® PAINT ACRYLIC, 20KG

2 020
1 669 Kč bez DPH
 
 
FN® PAINT SILICATE, 20KG
Skladem

FN® PAINT SILICATE, 20KG

3 617
2 989 Kč bez DPH
 
 
FN® SENSITIVE SILICATE, 12KG
Skladem

FN® SENSITIVE SILICATE, 12KG

1 027
849 Kč bez DPH
 
 
 
 
 

Přihlásit se