Obchodní podmínky

společnosti X HAUS Stavby a.s. pro internetový obchody provozovaný na www.amare-shop.com

Preambule

Prodávající: X HAUS Stavby a.s., se sídlem XXX, Zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v XXX, oddíl C, vložka XXX, IČ: XXX, DIČ: CZXXX

Bankovní spojení


Česká spořitelna a.s., číslo účtu: XXX, IBAN: XXX, BIC: XXX

Tel.: +420 721 911 503
Www: www.amare-shop.com
E-mail: pysny@xhaus.cz
(dále také "prodávající")

Tyto obchodní podmínky upravují obchodování v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti Kremzow s.r.o., na adrese uvedené v preambuli. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Kremzow s.r.o.) a kupujícího – fyzická či právnická osoba (dále jen „zákazník“).

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a v rozsahu podmínkami neupraveném i zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a popř. dalšími příslušnými právními předpisy.

1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

1.1/ Zákazník vybírá objednávané zboží (předmět smlouvy) ze seznamů zboží zveřejněných v internetových obchodech společnosti Kremzow s.r.o. na adrese uvedené v preambuli. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

1.2/ Předmětem smlouvy je zákazníkem vybraný produkt, tak jak je specifikovaný v objednávce.

1.3/ Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu prodávajícího je informativního charakteru, jedná se o výzvu k podání nabídky. Odeslání objednávky či objednávkového košíku se chápe jako nabídka dle §1732 občanského zákoníku (dále jen odeslání košíku či objednávka). Před odesláním košíku zákazník vybere zboží, řádně vyplní připojený formulář (identifikace zákazníka, volba způsobu přepravy a úhrady) a objednávku odešle. Odeslání objednávky, čí košíku dále slouží k rezervaci zboží.

1.4/ Ceny zboží (vč. DPH, pokud je účtována, tj. konečné ceny pro zákazníka) může zákazník ověřit u nabízeného zboží v systému internetového obchodu. Expediční, přepravní náklady a náklady na platbu za zboží, které jsou připočítávány k ceně zboží, zákazník zjistí v rámci objednávkového formuláře, čí košíku – záložka „objednávka“, konkrétní výše těchto nákladů je závislá na volbě zákazníka.

1.5/ Před odesláním košíku bude systémem internetového obchodu vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Před odesláním košíku je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím i zákazníkem považovány za správné.

1.6/ Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.7/ U odeslaného objednávky / košíku podaného zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího bude nejprve potvrzeno její obdržení. Pro zákazníka je objednávka závazná okamžikem jejího odeslání. Potvrzení o obdržení objednávky bude bezodkladně provedeno prostřednictvím elektronické pošty. Toto prohlášení o obdržení objednávky též obsahuje zpravidla prohlášení o akceptaci objednávky (a tedy i vzniku kupní smlouvy), jinak bude provedeno následně prostřednictvím elektronické pošty.

1.8/ Prodávající i zákazník mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do okamžiku vzniku kupní smlouvy. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a zákazníka nebo ze zákonných důvodů.

2. Práva a povinnosti prodávajícího

2.1/ Prodávající je povinen v co nejkratší době od okamžiku akceptace objednávky a úhrady kupní ceny předat objednané zboží k přepravě do místa specifikovaného zákazníkem v objednávce jako místo dodání.

2.2/ Prodávající je oprávněn odložit termín předání zboží k přepravě v případě, že vznikne podezření, že byl při dosavadních krocích realizace kupní smlouvy prodávající, zákazník či jiná třetí osoba uvedena v omyl, či byl porušen jiný právní předpis. V takovém případě má prodávající právo požadovat od zákazníka více osobních údajů nebo jiných důkazů o oprávněnosti transakce.

2.3/ Pokud prodávající není schopen dodržet termín předání k přepravě informativně uvedený na stránce s příslušným zbožím, je povinen na toto upozornit zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou a popř. určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě. Toto se dotýká zejména zboží, které není skladem, nebo je skladem v omezeném množství.

2.4/ Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to např. pokud zákazník opakovaně řádně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu, či z jiných důvodů. O odmítnutí objednávky bude zákazník bez odkladu informován.

2.5/ Prodávající je povinen dodat zboží bez vad, se specifikovanými vlastnostmi. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Přihlásit se